Các dân tộc Nam Á. Ngôn ngữ, Di cư, Hải quan

Các dân tộc Nam Á. Ngôn ngữ, Di cư, Hải quan

Год написания книги
2020
Cuốn sách kể về ngôn ngữ, dân tộc, các phong trào di cư của các dân tộc Nam Á, về cách cộng đồng Nam Á phát sinh, về sự hình thành tín ngưỡng, phong tục, nghi lễ, nghi lễ. Nhiều nguồn lịch sử và dân tộc học của các thời điểm khác nhau có liên quan. Ngữ pháp ngắn gọn của một số ngôn ngữ Nam Á được cung cấp.

Читать онлайн

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии

Отзывы

список сообщений пуст